Rządowy projekt ustawy SUP

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko doczekała się transpozycji do polskiego prawa. Projekt wpłynął do Sejmu 3 lutego 2023 roku. Z tego względu szereg ustaw ulegnie zmianie, zostaną wprowadzone rozwiązania w celu zmniejszenia ilości odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku obecnych w środowisku naturalnym, a w szczególności w środowisku morskim. Projektowana ustawa zawiera także przepisy karne za jej nieprzestrzeganie, a także określające wysokość kar pieniężnych. Projekt opisywany jest jako jeden z ważniejszych tegorocznych zmian prawnych dotyczących odpadów, dlatego poniżej po krótce chcemy przybliżyć wam te zmiany.

W Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

  • pojawią się nowe definicje tj. przedsiębiorcy (doprecyzowanie wprowadzającego do obrotu produkty pod własnym oznaczeniem lub zlecającego wytworzenie produktu) jak również tworzyw sztucznych oraz oksydegradowalnych.
  • wprowadzone zostaną nowe obowiązki jak np. pobierania opłaty przez przedsiębiorców posiadających maszyny vendingowe, od nabywającego produkty do nich z tworzyw sztucznych (maksymalna stawka opłaty może wynieść 1 zł za jedną sztukę opakowania SUP) oraz możliwość kontroli w tym zakresie przez Inspekcję Handlową. Zapewnione będą również w sprzedaży alternatywne opakowania wielokrotnego użytku lub opakowania z materiałów innych niż tworzywa sztuczne.
  • znajdziemy też zakaz wprowadzania do obrotu niektórych produktów jednorazowego użytku tj. jednorazowych patyczków higienicznych z tworzyw sztucznych, plastikowych talerzy i sztućców, słomek i mieszadełek do napojów czy nawet pojemników na żywność.

Powstanie rozporządzenie dotyczące sposobu obliczania poziomu składowania oraz warunków zaliczania masy składowanych odpadów komunalnych i tych pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych do masy odpadów komunalnych poddanych składowaniu (zmiana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).  Zostanie także wyodrębniona nowa kategoria produktów tj. produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Lista podmiotów wymagających wpisu do rejestru BDO zostanie rozszerzona tak samo zakres sprawozdania wprowadzających produkty w opakowaniach ulegnie zmianie.

Zostaną wprowadzone poziomy selektywnego zbierania odpadów opakowań plastikowych, jednorazowych butelek (do 3l) wynoszących od roku 2029 aż 90% (od 2025 roku 77%). Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi określa zasady postępowania z odpadami przeznaczonymi do recyklingu, a teraz znajdziemy tam kolejne wyodrębnienie jakim będą minimalne poziomy zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w opakowaniach na napoje (butelki do 3l). Od roku 2025 udział recyklatu ma wynosić min. 25% a od 2030 roku kolejne 5% więcej.

Jest to zdecydowanie dobry krok w przyszłość, nowe zasady spowodują ograniczenie  generowania nowych odpadów i pozwolą na coraz większą edukację społeczeństwa w kwestii gospodarki odpadami. Świat produkuje ponad dwa miliardy ton odpadów komunalnych każdego roku, co wystarcza by zapełnić ponad 800 tysięcy basenów olimpijskich. To pokazuje, że skala jest ogromna, także jeszcze dużo pracy przed nami.

DK

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu