Audyt CRO

Wykonujemy kompleksowy Audyt Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) mający na celu weryfikację przestrzegania przepisów związanych z ustawą f-gazową w Państwa firmie i poprawności prowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów (CRO). Dzięki takiej usłudze możliwe będzie szybkie wskazanie podstawowych nieprawidłowości oraz wprowadzenie działań naprawczych, które pozwolą na uniknięcie poważnych sankcji.

Audyt CRO składa się z trzech etapów:

 1. Audyt zasadniczy – szczegółowe poznanie profilu firmy i podjęte dotychczasowe działania związane z CRO. Etap pierwszy obejmuje:
 2. wywiad z przedstawicielami firmy,
 3. weryfikację urządzeń zawierających f-gazy, pod kątem poprawności rejestracji w CRO,
 4. weryfikację poprawności założonych Kart Urządzeń,
 5. ocenę terminowości dokonywanych wpisów kontroli szczelności w Kartach Urządzeń.
 6. przegląd poprawności wykonywanych wpisów do Kart Urządzeń,
 7. weryfikację firm serwisowych w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów
 8. Podsumowanie audytu – weryfikacja materiału dowodowego zebranego podczas audytu, opracowanie raportu z przeprowadzonych działań, ze wskazaniem obszarów, gdzie wymogi związane z CRO nie są realizowane lub są realizowane nieprawidłowo. Wskazanie konsekwencji administracyjnych oraz sformułowanie zaleceń mających na celu uregulowanie niezgodności.
 9. Przedstawienie raportu z audytu – szczegółowe omówienie raportu końcowego i określenie działań naprawczych wraz z harmonogramem prac. 

Korzyści dla firmy z przeprowadzenia Audytu CRO:

 • weryfikacja czy realizowane są wszystkie obowiązki z zakresu CRO,
 • weryfikacja czy wykonywane obowiązki z zakresu CRO realizowane są prawidłowo,
 • określenie możliwych sankcji za nierealizowanie lub nieprawidłowe realizowanie obowiązków CRO,
 • opracowanie planu działań naprawczych z określeniem terminów i kosztów realizacji tych działań,
 • przygotowanie do kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,
 • przygotowanie do outsourcingu w zakresie CRO.

W ramach Stałej Obsługi Firm lub Obsługi CRO kompleksowo zajmujemy się przejęciem obowiązku obsługi Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) w firmie

UWAGA! Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ustawy f-gazowej są wysokie. Administracyjne kary pieniężne za nieprawidłowe działanie w CRO mogą wynosić do 15 000 zł za każde urządzenie.

Kto ma obowiązek rejestracji w CRO?

Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej operator zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny w imieniu operatora urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej staje się administratorem konta tego operatora.

Kto jest operatorem?

Operator oznacza operatora w rozumieniu art. 2 pkt. 8 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 3 pkt. 26 lit. e rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.

W praktyce operatorem jest użytkownik lub ewentualnie właściciel urządzenia , czy też podmiot zarządzający obiektem, w którym urządzenie się znajduje. Operator jest zobowiązany do sprawowania faktycznej kontroli nad technicznym działaniem urządzenia zdefiniowanej w art. 4 Ustawy, w tym podejmowania decyzji w sprawach finansowych i technicznych dotyczących urządzenia.

W Centralnym Rejestrze Operatorów należy rejestrować urządzenia (będące systemami ochrony przeciwpożarowej oraz pozostałe urządzenia), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 (CO2 eq) fluorowanych gazów cieplarnianych – inaczej F-gazów.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu