Punkty gastronomiczne w BDO

Jak klasyfikować odpady z olejów jadalnianych powstające np. w punktach gastronomicznych?

Odpady jadalniane z gastronomii powinny być klasyfikowane jako ODPADY KOMUNALNE. Dlaczego?

Odpady komunalne (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach) są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

W związku z powyższym zużyte oleje jadalniane powstające w wyniku usług gastronomicznych należy uznać za odpady komunalne i klasyfikować je pod kodem 20 01 25 (oleje i tłuszcze jadalne).

Oznacza to, że jest możliwe przekazanie ich w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami (umowa na odbiór odpadów komunalnych).

Należy pamiętać, że wytwórcy odpadów komunalnych zwolnieni są z obowiązku prowadzenia BDO.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu