Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Opracowujemy Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który ma za zadanie określić wizję rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej poprzez wyznaczenie realnych, mierzalnych, ambitnych i określonych w czasie celów. Określa także sposób finansowania planowanych działań oraz metody ich monitoringu. Jest to jeden z kluczowych dokumentów w kontekście wykorzystania funduszy u Unii Europejskiej.

W ramach usługi opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zapewniamy:

  • profesjonalne i indywidualne podejście,
  • wsparcie na każdym etapie realizacji zadania,
  • inwentaryzację zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy,
  • stworzenie bazy danych dotyczących emisji CO2 na terenie gminy,
  • opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z harmonogramem i analizą źródeł finansowania,
  • opiniowanie projektu dokumentu u Doradców Energetycznych WFOŚiGW i NFOŚiGW.
  • przygotowanie dokumentacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  • przygotowanie projektu uchwały,

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu