Zgłoszenie wodnoprawne

Opracowujemy dokumentację do zgłoszenia wodnoprawnego dla inwestycji, które nie wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zgłoszenie wodnoprawne wymagane jest na:

 • wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów,
 • postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe,
 • prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
 • wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego,
 • trwałe odwadnianie wykopów budowlanych,
 • prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych,
 • wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem,
 • odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych,
 • wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem,
 • przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m,
 • przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach,
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.

W ramach usługi opracowania zgłoszenia wodnoprawnego zapewniamy:

 • dokumentację do zgłoszenia wodnoprawnego, sporządzoną zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,
 • wieloletnie doświadczenie gwarantujące wysoką jakość i kompetencje oraz wsparcie klienta na każdym etapie procesu administracyjnego,
 • przekazanie na mocy pełnomocnictwa i odpowiedzialności za złożenie zgłoszenia we właściwym organie administracji,
 • usługę obejmującą proces od skompletowania danych do czasu przyjęcia zgłoszenia przez organ ochrony środowiska

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu