Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Opracowujemy dokumentację do zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (art. 3 pkt. 6), instalacją jest:

  • stacjonarne urządzenie techniczne,
  • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
  • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję.

W ramach usługi opracowania zgłoszenia instalacji zapewniamy:

  • dokumentację do zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja do powietrza nie wymaga pozwolenia, sporządzoną zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,
  • wieloletnie doświadczenie gwarantujące wysoką jakość i kompetencje oraz wsparcie klienta na każdym etapie procesu administracyjnego,
  • przekazanie na mocy pełnomocnictwa i odpowiedzialności za złożenie zgłoszenia we właściwym organie administracji,
  • usługę obejmującą proces od skompletowania danych do czasu przyjęcia zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja do powietrza nie wymaga pozwolenia przez organ ochrony środowiska

Zgłoszenie instalacji zachowuje bezterminową ważność − do momentu istotnej zmiany w instalacji, np. zmiany sposobu funkcjonowania instalacji, rozbudowy czy zwiększenia produkcji. W konsekwencji należy dokonać ponownego zgłoszenia instalacji.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu