Raport Oddziaływania na Środowisko

Opracowujemy raporty oddziaływania na środowisko sporządzanych na etapie realizacji inwestycji wraz z kompleksową obsługą związaną z uzyskiwaniem niezbędnych uzgodnień i opinii.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z elementów tzw. procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na którą składa się:

  • weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dostarczonego przez inwestora przedsięwzięcia),
  • uzyskanie wymaganych prawnie opinii i uzgodnień,
  • zapewnienie udziału społeczeństwa.

Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko poprzedzone jest zgromadzeniem niezbędnych danych literaturowych, informacji bezpośrednio od Inwestora oraz wizją terenową w celu zebrania jak najdokładniejszych materiałów, w oparciu o które zostanie sporządzona dokumentacja.W niektórych sytuacjach wymagane może być również prowadzenie prac terenowych związanych z inwentaryzacją gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych) oraz innych dodatkowych analiz.

W ramach usługi opracowania raportu oddziaływania na środowisko zapewniamy:

  • uczestnictwo w bieżących uzgodnieniach, spotkaniach z projektantami i technologami;
  • analizę danych i zaproponowanie optymalnej ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • wsparcie w procesie administracyjnym,
  • monitoring procedury administracyjnej, prowadzenie spraw do momentu uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • konsultacje społeczne, mediacje.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu