Magazynowanie odpadów

Opracowujemy dokumenty wewnętrzne firmy i wdrażamy prawidłowy sposób magazynowania i postępowania z odpadami w firmie.

Przedsiębiorca jako wytwórca odpadów jest zobowiązany do prawidłowego gospodarowania odpadami, m. in. zobowiązany jest do:

  • magazynowania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów,
  • przekazania wytworzonych odpadów do uprawnionego odbiorcy, posiadającego odpowiednią decyzję w zakresie gospodarki odpadami,
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów lub/i zezwolenie na przetwarzanie odpadów (jeśli jest wymagana,)
  • posiadania koncesji na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów,
  • uzyskania wpisu do Bazy Danych o Odpadach (BDO),
  • sporządzania sprawozdania o wytworzonych odpadach,

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu