Nowelizacja ustawy o odpadach

Nowelizacja ustawy wprowadza istotne zmiany dla branży odpadowej, jak również dla firm.

Najważniejsze zmiany zostały przedstawione poniżej:

 • Wydłużenie czasu magazynowania odpadów do 3 lat (dotychczas 1 rok w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, palnych, a 3 lata w przypadku niepalnych).
 • Usunięcie zapisu mówiącego, że w ramach zbierania odpadów maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku.
 • Umożliwianie WIOŚ próbne logowanie do wizyjnego systemu miejsc magazynowania odpadów, w przypadku konieczności prowadzanie online (dotychczas dane te były przekazywane w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności, zazwyczaj w zaklejonej kopercie).
 • Usunięcie zapisu dotyczącego obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu miejsc magazynowania odpadów niepalnych, niebędących odpadami niebezpiecznymi (np. złom), dotychczas zwolnienie dotyczyło popiołów, żużli, gipsów, fosfogipsów i wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.
 • Określenie, że w przypadku negatywnego postanowienia z kontroli WIOŚ (o wydanie/zmianę decyzji na zbieranie lub przetwarzanie odpadów) właściwy organ (starosta lub marszałek) może wydać zezwolenie, w przypadku stwierdzenia, że niespełnienie wymagań nie spowoduje zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska (dotychczas obligatoryjnie w przypadku negatywnego postanowienia z kontroli WIOŚ organ odmawia wydanie decyzji).
 • Określenie terminu rozpoczęcia działalności objętej zezwolenie w terminie 1 roku od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne (dotychczas czas na rozpoczęcie działalności wynosił 2 lata od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne).
 • Zmienienie przepisów karnych w przypadku przekazania odpadów podmiotom, które nie posiadają decyzji lub wpisu do BDO – kara administracyjna w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł (dotychczas kara grzywny).
 • Zmienienie przepisów karnych w przypadku nieprowadzenia ewidencji odpadów albo prowadzenia jej w sposób nieterminowy lub niezgodny ze stanem rzeczywistym – kara administracyjna w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł (dotychczas obowiązywała kara grzywny).
 • Obniżenie administracyjnej kary pieniężnej od 1 000 zł do 1 000 000 zł za:
  • Zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne
  • Mieszanie odpadów niebezpiecznych różny różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami,
  • Transport odpadów niezgodny z wymaganiami,
  • Magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami,
  • Nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania
  • Zbieranie odpadów wbrew zakazom
  • Nieutrzymywanie zabezpieczenia roszczeń wbrew obowiązkowi,
  • Nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością,
  • Dokonanie zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi, wbrew zakazowi,

(dotychczas administracyjna kara pieniężna wynosiła od 5 000 zł do 1 000 000 zł).

 • Obniżenie administracyjnej kary pieniężnej od 1 000 zł do 1 000 000 zł za zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia (dotychczas administracyjna kara pieniężna wynosiła od 10 000 zł do 1 000 000 zł).
 • Uchylenie zapisu mówiącego o karze w wysokości dwukrotności kwoty za zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez zezwolenia lub niezgodnie z zezwoleniem w przypadku wymierzenia jej po raz drugi lub kolejny

Link do ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1648

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu