Jak postępować z odpadami w branży beauty?

Każdy salon kosmetyczny wytwarza odpady, jednakże nie w każdym są to odpady zakwalifikowane jako odpady medyczne. Jeśli mamy do czynienia z odpadami komunalnymi, czy to zmieszanymi, czy segregowanymi to wtedy taki obiekt musi mieć podpisaną jedynie umowę z przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne. Natomiast gdy gabinet oferuje zabiegi inwazyjne, czyli związane z przerwaniem ciągłości naskórka (makijaż permanentny, zabiegi z zastosowaniem igieł, a nawet manicure) to wówczas mamy do zutylizowania odpady medyczne. Głównie są to odpady o kodzie 18 01 03* - zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego. Jednakże mogą to być również inne odpady niebezpieczne (inne niż zakaźne - 18 01 06*, 18 01 10*). W takim wypadku salon powinien mieć podpisaną umowę z firmą odbierającą i zajmującą się utylizacją odpadów medycznych.

Na duże gabinety kosmetyczne oraz małe salony kosmetyczne został nałożony obowiązek rejestracji w systemie BDO, posługiwania się nr BDO na wszystkich dokumentach firmowych, prowadzenia ewidencji jak również składania rocznego sprawozdania. Bez znaczenia jest tu ilość wytwarzanych odpadów, mogą być to znikome ilości, ale obowiązek nadal jest.

Sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi, w tym wypadku medycznymi oraz ich przechowywanie szczegółowo opisuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. poz. 1975). Najważniejszymi przepisami jakie tam znajdziemy są:

  • Odpady medyczne zakaźne gromadzi się w sztywnych i odpornych pojemnikach lub jednorazowych workach koloru czerwonego w miejscu ich powstawania, natomiast do odpadów medycznych niebezpiecznych innych niż zakaźne przypisany jest kolor żółty,
  • Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych i odpornych pojemnikach lub workach koloru innego niż czerwony albo żółty w miejscu ich powstawania,
  • Pojemniki lub worki zapełnia się co najwyżej do 2/3 ich objętości w celu ułatwienia ich bezpiecznej utylizacji,
  • Jednorazowe worki należy umieścić na stelażu lub w sztywnym pojemniku,
  • Pojemniki lub worki muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące (kod, nazwę wytwórcy, datę i godzinę otwarcia oraz zamknięcia) i wymienia się je tak często jak to możliwe, nie rzadziej niż co 72 godziny,
  • Wstępne magazynowanie w urządzeniu chłodniczym może odbywać się do 30 dni, natomiast poza takim urządzeniem – do 72 godzin,
  • Nie wolno otwierać już raz zamkniętych pojemników lub worków,
  • Transport do miejsca docelowego musi odbywać się odpowiednimi środkami transportu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Takie odpady trafiają do spalarni odpadów niebezpiecznych i poddaje się je termicznemu unieszkodliwieniu. Z tego też powodu zakłady kosmetyczne mają obowiązek podpisania umowy z firmą posiadającą odpowiednie uprawnienia związane z utylizacją odpadów medycznych.

Salony kosmetyczne, te małe jak i te większe podlegają kontroli PSSE (Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej) i mogą zostać poproszone o ukazanie umowy na wywóz odpadów niebezpiecznych oraz potwierdzenia prowadzenia ewidencji w BDO (Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami. Kontrolę może przeprowadzić również Państwowa Inspekcja Pracy, czy Urząd Marszałkowski.

DK

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu