Jak magazynować oleje odpadowe?

Oleje odpadowe należy zbierać i magazynować selektywnie według określonych wymagań. Powinny być one zbierane do specjalnie przystosowanych do tego celu pojemników oraz magazynowane w odpowiednio przygotowanych miejscach:

  • Pojemniki na oleje - oleje odpadowe powinny być zbierane do szczelnych pojemników, które muszą być m.in. wykonane z trudno palnych materiałów, oporne na działanie olejów opadowych oraz zabezpieczone przed stłuczeniem.
  • Jeśli oleje są zlewane w pojemniki zbiorcze to powinny znajdować się na wannach wychwytowych (mogą być to wanny wykonane samodzielnie).
  • Na pojemnikach wymaga się umieszczenia w widocznym miejscu: napisu „olej odpadowy” oraz kodu odpadu (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów).
  • Pozostałe odpady, inne niż niebezpieczne powinny być oznakowane odpowiednim kodem odpadu.
  • Magazynowanie pojemników – miejsce odpowiednie do magazynowania olejów odpadowych powinno być:
  • utwardzone,
  • zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu,
  • znajdować się pod zadaszeniem, tak aby zabezpieczyć odpady przed rozcieńczeniem opadami atmosferycznymi,
  • wyposażone w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów (np. wanien i palet wychwytowych). 

Miejsce magazynowania pojemników odpadowych powinno być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. W przypadku konieczności wymiany lub opróżnienia pojemników, dostęp do nich powinien mieć wyłącznie pracownik lub przedsiębiorca zajmujący się odbiorem odpadów.

Niedopuszczalnie jest mieszanie olejów odpadowych z innymi odpadami i substancjami w szczególności z odpadami stałymi, olejem napędowym, olejem opałowym, płynami chłodniczymi, płynami hamulcowymi oraz innymi preparatami i substancjami chemicznymi niebędącymi olejami.

Jeżeli odpady niebezpieczne są umieszczone w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach, o pojemności powyżej 5 litrów umieszcza się odpowiednią etykietę – wzór etykiety w załączniku.

DK

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu