Do 30 stycznia - termin składania oświadczeń za usługi wodne

Wzór oświadczeń jakie należy złożyć znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich. Oświadczenia składa się:

 • Wodom Polskim:
  • za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych,
  • za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego,
  • zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
  • za pobór wód do celów elektrowni wodnych,
  • za pobór wód do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni,
  • za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast,
  • za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • za wprowadzanie do wód lub do ziemi wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni,
  • za wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu.
 • wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta:
  • za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej

Uwaga! Z racji, że 30 stycznia wypada w sobotę - termin realizacji obowiązku w 2021 r. upływa 1 lutego, zgodnie z art. 57 § 4 KPA

Podstawa prawna:

art. 552 ust. 2b ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310)

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu