Czy to koniec opakowań z plastiku w restauracjach?

Obowiązki wynikające z Dyrektywy SUP

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz.U.UE.L.2019.155.1) - zwana dyrektywą SUP nałożyła na kraje członkowskie Unii Europejskiej wdrożenie mechanizmów, które będą dążyły do ograniczania powstawania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz zwiększenia poziomu recyklingu tych opakowań. Termin, do którego państwa członkowskie miały wdrożyć mechanizmy przypadał na 3 lipca 2021 r.

Projekt ustawy UC73

W związku z tym Polska opracowała projekt z dnia 18 marca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (projekt UC73), który w pierwotnym założeniu miał wejść w życie do 3 lipca 2021 r.

Aktualnie (stan na 5 lipca 2021 r.) trwa opiniowanie ustawy i jak na razie nie jest znany termin wejścia w życie nowych obowiązków dla Przedsiębiorców.

Mechanizmem dążącym do ograniczenia powstawania odpadów opakowaniowych zaproponowanym przez Ustawodawcę jest utworzenie nowej opłaty za opakowania z tworzyw sztucznych.

Opłata od nabywającego opakowania jednorazowego użytku

Reguluje te art. 3b projektu ustawy UC73, który mówi, że ,,przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub posiłki w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, jest obowiązany pobrać opłatę od nabywającego opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub posiłki w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego. Ponadto przedsiębiorca, jest obowiązany zapewnić nabywcom ww. opakowań dostępność w sprzedaży podobnych opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywo sztuczne lub opakowań wielokrotnego użytku.

UWAGA! opłata dotyczy jedynie opakowań jednorazowego użytku wymienionych w załączniku nr 6 do projektu ustawy.

W załączniku nr 6 zostały wymienione:

 • kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;
 • pojemniki na posiłki w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich posiłków, które:
  • są przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
  • jest zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika, oraz
  • jest gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie, w tym pojemniki na posiłki typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Wysokość opłaty za sztukę opakowania

Jaki będzie koszt opłaty za opakowania pobierany przez Przedsiębiorcę od nabywającego opakowania? Nie znamy jeszcze dokładnej stawki, natomiast ustawa UC73 mówi w art. 3c ust. 1, że będzie to maksymalnie 1 zł za sztukę opakowania.

Obowiązki przedsiębiorców

Jakie obowiązki czekają na m. in. prowadzących jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną? (zgodnie z projektem ustawy UC73)

 • pobieranie jednostkowej opłaty za opakowania od nabywającego,
 • przekazywanie pobranej opłaty na konto Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego opłata dotyczy,
 • prowadzenie ewidencji liczby nabytych i wydanych nabywcom opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego,
 • zapewnienie nabywcom opakowań dostępności podobnych opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywo sztuczne lub opakowań wielokrotnego użytku,
 • wpis lub aktualizacja wpisu w rejestrze BDO - w zakresie oferowania opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 • sporządzenia rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami,
 • uiszczania opłaty rocznej do BDO (prawdopodobnie).

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów (ewidencja, opłaty, sprawozdawczość, opakowania zamienne) sprawowała będzie Inspekcja Handlowa.

Kary wynikające z projektu ustawy UC73

 • niepobieranie opłaty od nabywającego opakowania lub posiłki w opakowaniach jednorazowego użytku - kara administracyjna w wysokości od 500 zł do 20 000 zł,
 • niezapewnienie dostępności zamienników opakowań z innych materiałów niż tworzywo sztuczne lub wielokrotnego użytku - kara administracyjna w wysokości od 500 zł do 20 000 zł.
 • nieprowadzenie ewidencji nabytych i wydanych konsumentowi końcowemu opakowań jednorazowego użytku - kara administracyjna w wysokości od 500 zł do 20 000 zł,
 • nieprowadzenie ewidencji oddzielnie dla poszczególnych jednostek - kara administracyjna w wysokości od 500 zł do 20 000 zł,
 • nieprzechowywanie informacji zawartych w ewidencji przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą - kara administracyjna w wysokości od 500 zł do 20 000 zł,
 • niezłożenie wniosku o wpis do rejestru lub o zmianę wpisu do rejestru - kara aresztu albo grzywy,
 • niezłożenie sprawozdania - kara grzywny,
 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu w rejestrze BDO - kara administracyjna od 5 000 zł do 1 000 000 zł.

Kiedy nastąpią zmiany?

Co prawda ustawa jeszcze nie weszła w życie, natomiast trzeba mieć świadomość, że nastąpi to w przeciągu kilu miesięcy. Zatem, jeśli jesteś przedsiębiorcą, który oferuje klientom jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych to już teraz warto zastanowić się jak ograniczyć ilość oferowanych opakowań lub jeśli jest taka możliwość jak je wyeliminować?

Autor: Mateusz Puścian

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu