Warsztat samochodowy a BDO

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jasno określa kim jest wytwórca odpadów – każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów. W ustawie możemy przeczytać, że dotyczy to również konserwacji i napraw, co wskazuje na to, że warsztat samochodowy wpisuje się w ww. definicję.

Podczas świadczenia usług  związanych z naprawą lub serwisem pojazdów mechanicznych np. samochodów, czy motocykli wytwarzane są odpady inne niż komunalne, często niebezpieczne – oleje, smary, filtry, akumulatory czy płyny chłodnicze.

Taka działalność podlega to pod wpis do bazy BDO jako wytwórca odpadów do działu XII, gdzie należy określić miejsce prowadzenia działalności, jak również kody odpadów, jakie będą wytwarzane poprzez świadczenie usług. Jeżeli prowadzenie warsztatu połączone jest ze sprzedażą (wysyłkową) części samochodowych to może to spowodować, że do rejestru trzeba się będzie wpisać również jako wprowadzający produkty w opakowaniach.

Po uzyskaniu numeru rejestrowego BDO, przekazywanie odpadów powinno odbywać się z wykorzystaniem Kart Przekazania Odpadów, wymagane może być prowadzenie ewidencji odpadów – Karty Ewidencji Odpadów, jak również coroczne sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów składane do Marszałka Województwa.

Na jakie kody szczególnie należy zwrócić uwagę?

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów określa grupy, podgrupy oraz kody odpadów. Warsztat samochodowy powinien głównie skupić się na grupie 13, 15 jak również 16:

  • 13 oleje odpadowe i odpady z ciekłych paliw, zwłaszcza podgrupa 13 02 (niebezpieczne), obejmująca oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
  • 15 odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne, zwłaszcza kod 15 01 10*, czyli opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, jak również podgrupa 15 02 (niebezpieczne), obejmująca tkaniny do wycierania, których w warsztacie zużywa się ogromne ilości,
  • 16 odpady nieujęte w innych grupach, gdzie należy zwrócić uwagę na: 16 01 03 zużyte opony, 16 01 07* filtry olejowe, 16 01 11* i 12 okładziny hamulcowe, 16 01 13* płyny hamulcowe, 16 01 14* i 15 płyny zapobiegające zamarzaniu, czy 16 06 01* – baterie i akumulatory.

Dodatkowo, warto sięgnąć do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, aby upewnić się, że nie podlegamy pod zwolnienie z obowiązku rejestracji w systemie BDO.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, określa, że pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane, jeżeli wytwarzane jest powyżej 1 tony rocznie odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 ton odpadów innych niż niebezpieczne w wyniku eksplantacji instalacji. Co rozumieć pod pojęciem instalacji? Stacjonarne urządzenia, czy zespoły urządzeń, których eksploatacja może powodować emisję (np. stacjonarna zlewarka olejowa).

Zgłoszenie instalacji lub pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

W warsztacie samochodowym może być eksploatowana instalacja, z której w sposób zorganizowany wprowadzane są gazy lub pyły do powietrza. Taką instalacją może być: stanowisko do spawania, lutowania, szlifowania lub lakiernia (np. stanowisko lakiernicze czy kabina lakiernicza). Eksploatowanie ww. instalacji wymaga uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. W związku z powyższym warsztat może mieć obwiązek uzyskania:

  • zgłoszenia instalacji - np. gdy w warsztacie zużywane są substancje malarsko-lakiernicze w ilości do 1 tony w ciągu roku,
  • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - np. gdy w warsztacie zużywane są substancje malarsko-lakiernicze w ilości powyżej 1 tony w ciągu roku.

Konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem przepisów

Kary jakie mogą zostać nałożone na warsztat samochodowy mogą dotyczyć m.in.: braku wpisu do rejestru BDO, błędnych/niepełnych danych w sprawozdaniu, gospodarowaniu odpadami w sposób niezgodny z danymi we wniosku, braku prowadzenia wymaganej ewidencji BDO, braku stosownych zezwoleń i pozwoleń. Kary administracyjne zaczynają się od 1 000 zł, a górna granica to nawet 1 000 000 zł.

No i ostatnia kwestia, magazynowanie odpadów

Odpady należy magazynować w taki sposób, aby nie zagrażały zdrowiu, życiu oraz środowisku naturalnemu. Mamy na ten temat wpis na naszej stronie, skąd dowiecie się najważniejszych kwestii w zakresie magazynowania m. in. olejów odpadowych: https://envico.com.pl/jak-magazynowac-oleje-odpadowe/

DK

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu