Opłata produktowa za jednorazowe opakowania - już w lipcu!

Nowelizacja ustawy zakłada wprowadzenie obowiązku pobierania opłaty od nabywającego opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub posiłki w tych opakowaniach. Taką opłatę mają pobierać jednostki handlu detalicznego (sklepy), jednostki handlu hurtowego (hurtownie) lub jednostki gastronomiczne (restauracje). Podmioty zostaną zobowiązane do zaoferowania nabywcom dostępności w sprzedaży opakowań wielokrotnego użytku lub opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne (np. papierowych). 

Opłata będzie musiała być uiszczana na odrębny rachunek bankowy właściwego marszałka województwa, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana (podobnie jak w przypadku opłaty recyklingowej). W przypadku niewniesienia opłaty lub wyliczenie jej błędnie przewidziano sankcję - marszałek województwa określi wysokość opłaty, a w przypadku niewykonania decyzji marszałek nałoży dodatkową opłatę w wysokości 50% kwoty niewniesionej opłaty pierwotnej.

Podmioty pobierający opłatę za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego będą musieli sporządzać sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych opakowań i prowadzić ewidencję (brak określonego wzoru, ewidencja elektroniczna lub w formie papierowej) liczby nabytych i wydanych ostatecznemu nabywcy opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym. W sytuacji prowadzenia więcej niż jednej jednostki przez podmiot konieczne będzie prowadzenie ewidencji dla każdej z nich oddzielnie.

Nowelizacja ustawy przewiduje zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz produktów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, a także obowiązek umieszczania na produktach lub opakowaniach odpowiednich oznaczeń.

Maksymalna stawka opłaty została określona na 0,05 zł za szt. produktu. Jednakże rzeczywiste stawki zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Podmioty oferujące produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne na terytorium innego państwa członkowskiego UE, będą musiały wyznaczyć przedstawiciela, który wykona w ich imieniu obowiązki na terytorium państwa członkowskiego UE.

Podmioty wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego oraz narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne będą zobowiązani do finansowania i prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Większość przepisów ma wejść w życie 3 lipca 2021 r.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu