Pozwolenie wodnoprawne

Opracowujemy operat wodnoprawny – załącznik do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (art. 389). Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:

 • usługi wodne,
 • szczególne korzystanie z wód,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych,
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód,
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów,
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

W ramach usługi opracowania pozwolenia wodnoprawnego zapewniamy:

 • wieloletnie doświadczenie gwarantujące wysoką jakość i kompetencje,
 • wsparcie klienta na każdym etapie procesu uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego, od skompletowania danych do uzyskania decyzji,
 • przekazanie na mocy pełnomocnictwa i odpowiedzialności za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego we właściwym organie administracji i obsługę procesu uzyskania decyzji,
 • usługę obejmującą proces od skompletowania danych do uzyskania decyzji.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu