Oświadczenie za usługi wodne do Wód Polskich

Opracowujemy i wysyłamy oświadczenia za usługi wodne do Wód Polskich.

Zgodnie z art. 552 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne mają obowiązek składania oświadczeń o zakresie korzystania z tych usług za poszczególne kwartały.

Oświadczenia za usługi wodne składa się gdy następuje:

  • pobór wód podziemnych do różnych celów,
  • pobór wód powierzchniowych do różnych celów,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni oraz wód zasolonych,
  • odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast,
  • wydobywanie kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów z wód powierzchniowych, w tym morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym.

Oświadczenia należy przesyłać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, bezpośrednio do Zarządów Zlewni PGW Wody Polskie.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu