Opracowanie procedur f-gazowych

Opracowujemy kompletne procedury wymagane do uzyskania f-gazowego certyfikatu dla przedsiębiorców oraz reprezentujemy firmę podczas kontroli przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Urząd Dozoru Technicznego, działając, jako jednostka certyfikująca przedsiębiorców wydaje certyfikaty dla przedsiębiorców bezterminowo, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

 Certyfikat dla przedsiębiorców, zgodnie z art. 29 ustawy powinien posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji:

  • stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowane gazy cieplarniane,
  • stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Wymagania dla przedsiębiorcy, określone są w art. 30 ust. 2 ustawy oraz odpowiednim rozporządzeniu (WE) nr 2015/2067 albo rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, które dotyczą:

  • zatrudnienia personelu posiadającego odpowiedni certyfikat dla personelu,
  • posiadania i stosowania w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach procedury prowadzenia działalności,
  • posiadania w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wdrożonego systemu dokumentowania czynności, wykonywanych przez personel posiadający odpowiedni certyfikat dla personelu,
  • dysponowania w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wyposażeniem technicznym spełniającym minimalne wymagania odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności,
  • bycia osobą fizyczną, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z prowadzoną działalnością albo za takie przestępstwo nie zostały skazane osoby wchodzące w skład organów przedsiębiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu