Opłaty za korzystanie ze środowiska

Sporządzamy sprawozdanieza korzystanie ze środowiska, które powinno być sporządzone w terminie do 31 marca za rok poprzedni do Urzędu Marszałkowskiego.

Kto korzysta ze środowiska?

 • producenci lub inni użytkownicy środowiska w szczególności:
  • przedsiębiorcy polscy i zagraniczni,
  • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami (np. fundacje, szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe),
  • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej lub specjalistycznej,
  • osoby fizyczne korzystające ze środowiska tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia,
  • jednostki i instytucje zarządzające infrastrukturą publiczną, taką jak drogi, przestrzeń, zieleń miejska, wody itp.

Kto płaci opłatę środowiskową?

Za korzystanie ze środowiska pobiera się tzw. opłatę środowiskową. Działalność podlega opłacie środowiskowej, jeśli powoduje:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza np.:
  • z kotłowni
  • z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, wędzenie itp.
  • ze spalania paliw w silnikach spalinowych
  • z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw)
  • z chowu lub hodowli drobiu
 • emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień
 • składowanie odpadów.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu