Obsługa Centralnego Rejestru Operatorów (CRO)

Oferujemy bieżącą obsługę w zakresie administrowania kontem w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) urządzeń zawierających f-gazy.

Usługa obejmuje:

  • założenie konta w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO),
  • założenie Kart Urządzeń, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń,
  • prowadzenie dokumentacji, obsługa systemu, pomoc,
  • Dokonywanie wpisów w Centralnym Rejestrze Operatorów na podstawie protokołów,
  • Pilnowanie terminowych kontroli szczelności w urządzeniach,
  • Weryfikowanie firm serwisowych w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów,
  • Przeprowadzanie audytu Kart Urządzeń (terminowość wpisów, poprawność wpisów)

Kto ma obowiązek rejestracji w CRO?

Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianychprzed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej operator zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny w imieniu operatora urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej staje się administratorem konta tego operatora.

Kto jest operatorem?

Operator oznacza operatora w rozumieniu art. 2 pkt. 8 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 3 pkt. 26 lit. e rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.

W praktyce operatorem jest użytkownik lub ewentualnie właściciel urządzenia , czy też podmiot zarządzający obiektem, w którym urządzenie się znajduje. Operator jest zobowiązany do sprawowania faktycznej kontroli nad technicznym działaniem urządzenia zdefiniowanej w art. 4 Ustawy, w tym podejmowania decyzji w sprawach finansowych i technicznych dotyczących urządzenia.

W Centralnym Rejestrze Operatorów należy rejestrować urządzenia (będące systemami ochrony przeciwpożarowej oraz pozostałe urządzenia), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 (CO2 eq) fluorowanych gazów cieplarnianych – inaczej F-gazów.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu