Destrukt asfaltowy - czy można go ponownie wykorzystać?

Destrukt asfaltowy to nic innego jak usunięty z drogi asfalt w wyniku frezowania, który w postaci mieszanek mineralno-asfaltowych może być ponownie wykorzystany do utwardzania dróg, poboczy, placów czy przy infrastrukturze lotniskowej. Sama warstwa asfaltu jest ułożona jako zewnętrza powłoka (warstwa ścieralna) dlatego łatwo ją usunąć z drogi. Taki odpad ma właściwości bardzo zbliżone do kruszyw naturalnych, można go traktować zatem jako produkt przekazany do dalszego obiegu, dzięki czemu ograniczone zostaną koszty pozyskania nowego kruszywa budowalnego oraz problem samego zagospodarowania, czy utylizacji takiego odpadu. W jaki sposób możemy do tego doprowadzić?

23 grudnia 2021 roku zostało wydane Rozporządzenie Ministra Klimaty i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. Podstawa prawna powstała w celu ujednolicenia warunków jakie musi spełnić destrukt, właśnie aby utracił status odpadu i mógł zostać dalej wykorzystany jako pełnowartościowy surowiec.

Pierwsze i najważniejsze kryterium to są badania. Jeżeli destrukt nie jest zanieczyszczony substancjami innymi niż te z których powstaje mieszanka oraz w wyniku użytkowania drogi to odpowiednie laboratorium lub certyfikowana jednostka pobiera odpowiednio próbkę każdej przekazywanej do wykorzystania partii w celu ustalenia łącznej zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (w tym zawartość benzo(a)pirenu). Dodatkowo należy partię sprawdzić pod kątem maksymalnych dopuszczalnych stężeń innych pierwiastków (podanych w załączniku nr 3 rozporządzenia).

Następne kryterium to przetwarzane w procesach odzysku R5 lub R12, co w praktyce oznacza, że wymagane jest pozwolenie na przetwarzanie odpadów. Ważne jest też posiadanie oświadczenia o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego, w razie kontroli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska może żądać o ukazanie takiego dokumentu, który stanowi załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia. Jeżeli wszystkie kryteria są spełnione, a tym samym destrukt spełnia wymagania normy PN-EN 13108-8 to nie ma przeciwskazań do ponownego wykorzystania go.

DK

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu