Audyt BHP i PPOŻ

Wykonujemy kompleksowy Audyt BHP i PPOŻ. mający na celu weryfikację spełniania wymogów prawa w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz PPOŻ. Dzięki takiej usłudze możliwe będzie szybkie wskazanie podstawowych nieprawidłowości oraz wprowadzenie działań naprawczych, które pozwolą na uniknięcie poważnych sankcji.

Audyt BHP i PPOŻ. składa się z trzech etapów:

  1. Audyt zasadniczyna miejscu – przegląd organizacji i warunków pracy (spełnienie wymogów technicznych m. in. stan infrastruktury budowlanej, organizacja komunikacji wewnątrzzakładowej – ruch kołowy, ruch pieszy, stan zabezpieczenia maszyn i urządzeń, ochrona przeciwpożarowa – drogi ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy itp.).  Obserwacja procesu pracy na poszczególnych stanowiskach – stwierdzenie czy pracownicy respektują przepisy o ochronie zdrowia i życia w trakcie wykonywania czynności służbowych.Przegląd dokumentacji (dokumentacja budowlana obiektu, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń, akta osobowe pracowników – sprawdzenie terminowości szkoleń bhp, badań lekarskich itp.)
  2. Podsumowanie audytu – weryfikacja materiału dowodowego zebranego podczas audytu, opracowanie raportu z przeprowadzonych działań, ze wskazaniem obszarów, gdzie wymogi związane z BHP i PPOŻ nie są realizowane lub są realizowane nieprawidłowo. Wskazanie konsekwencji administracyjnych oraz sformułowanie zaleceń mających na celu uregulowanie niezgodności.
  3. Przedstawienie raportu z audytu – szczegółowe omówienie raportu końcowego i określenie działań naprawczych wraz z harmonogramem prac. 

Korzyści dla firmy z przeprowadzenia Audytu BHP i PPOŻ.:

  • weryfikacja czy realizowane są wszystkie obowiązki z zakresu BHP i PPOŻ,
  • weryfikacja czy wykonywane obowiązki z zakresu BHP i PPOŻrealizowane są prawidłowo,
  • określenie możliwych sankcji za nierealizowanie lub nieprawidłowe realizowanie obowiązków BHP i PPOŻ,
  • opracowanie planu działań naprawczych z określeniem terminów i kosztów realizacji tych działań,
  • przygotowanie do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie,

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu